วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
ในการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
O-NET ปีการศึกษา 2558
ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ