วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

70 ปี บารมีเพื่อปวงประชา


ผลการสอบตรงและผลแอดมิสชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2558

       ผลการสอบตรงและผลแอดมิสชั่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีการศึกษา2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
1นายอานนท์             มงคล                               ม.6/1
1.นายนภสินธุ์                          ตันธุวนิตย์      ม.6/1
2.นายนพพร              กล่อมโอสถ                     ม.6/1      
2.นางสาวกันยารัตน์                 หงษ์คุณากร    ม.6/1
3.นายณัฐพล              อุตมะ                               ม.6/1 
3.นางสาวสุภัค                          เพลินบุบผา    ม.6/1
4.นายปริญญา           สร้อยมาศ                          ม.6/1
4.นางสาวกนกกานต์                 มนสิชาวรกุล ม.6/2
5.นางสาวอังคณา     หรือโอภาส                             ม.6/1   (อินเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6.นางสาวสุภัตรา      บุญจันทร์                               ม.6/1
1.นายธนภูมิ                            ม่วงทิพย์มาลัย   ม.6/1
7.นางสาววณิชชา     โครตชาลี                                ม.6/1
2.นายวรายุทธ                          เชิญเชื้อ            ม.6/1
8.นางสาวณัฐนรี       กาญจนรุ่ง                               ม.6/1
3.นางสาวณิชนันท์                  คงสวัสดิ์           ม.6/1
9.นายสุรศักดิ์            จุมแสง                                   ม.6/2
4.นางสาวเจนจิรา                    อาษาสุข          ม.6/1   
10.นางสาวกัญญารัตน์เคล้าเคลือ                    ม.6/2         
5.นางสาวพิชญ์สินี                  บุญเจริญ           ม.6/1
11.นางสาวปิยะมาศ    ปิดตาระเต                            ม.6/3
6.นางสาวณัชชา                       เนตรวงศ์         ม.6/1
12.นางสาวปุณยนุช    คำนิยม                                ม.6/3
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
13.นายภาคย์                พิทยาเวช                            ม.6/4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1.นายศาสตรา             กิจศิริกุล                    ม.6/1 ( ทุน )
2.นางสาวภูษณิศา       กมลเนตร์                  ม.6/1 ( ทุน )
3.นางสาวนันทิสา       ชัยพิพัฒน์วรกิจ        ม.6/1
4.นางสาวสุมิตตา        นาวงษ์                      ม.6/2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      1.นายกฤษดา                คงตาทราย                          ม.6/1วิทยาลัยดุสิตธานี        
1.นายวฌา                     เลิศมิตรหาญ                      .6/1
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
1.นายศุภกร                  ธรรมจรัสกุล                       ม.6/1


\
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.นายพิสิษฐ์                 ยิ่งรุ่งเรือง                            ม.6/1
2.นายเมธัส                   มานุสนธิ์                            .6/4
3.นายฤทธิชัย               ซึ้งวรพงศ์                            ม.6/4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.นางสาวสุวิชาดา       พรหมสุข                             ม.6/1
2.นางสาวญาณัจฉรา    กมลวรเดช                          ม.6/1
3.นางสาวชิดชนก        เชื้อศรี                                  ม.6/1         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1.นายภูวนัย                  เรืองศรี                               ม.6/1
2.นายอชิระ                   ศรีเวียง                               ม.6/1
3.นายนภดล                  เชื้ออ่อน                             ม.6/2
4.นายพจผจง                 กรวยสวัสดิ์                        ม.6/2
5.นายสิทธิชัย                บุญสำเร็จ                           ม.6/2
6.นางสาวธัญญารัตน์    เรืองธีรอำนวย                    ม.6/2
7.นางสาววัลภา             เกตุสุวรรณ                         ม.6/2
8.นางสาวพิชญา           จำปาทอง                            ม.6/2
9.นายโยชิกิ                    อาเบะ                               ม.6/3
10.นายอัมรินทร์            พุทธา                                ม.6/3
11.นายกฤตภาส             ภารนันต์                           ม.6/3
12.นายนวัตรกรณ์          สมบุญมา                          ม.6/3
13.นางสาวเนตรนภา      ศรีสุราช                           ม.6/3
14.นางสาวรุ่งรัศมี          วงษ์เวียง                           ม.6/3
15.นางสาวนัฏฐรินีย์       สินธุนาวารัตน์                ม.6/3
16.นางสาวอัจฉริยา         เม่นลาภเหมาะ                ม.6/3
17.นายพงศภัค                ปุริมวัจน์                         ม.6/4
18.นายโสภณ                   ระวิน                             ม.6/4
19.นายชลัท                      อัครวันท์                       ม.6/4
20.นายศุภกร                     ยลอารีย์                        ม.6/4
21.นางสาวณัฏฐ์ฎาพร       ศูนย์กลาง                     ม.6/4
22.นางสาวญาณิน             แจ้งกิจ           ม.6/4(อินเตอร์)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
1.นายธีรพงศ์                       สงพัฒน์                   ม.6/2
2.นางสาวชนากานต์             สินอ้วน                   ม.6/4  
โรงเรียนจ่าอากาศ   
1.นายภควัตร                         ขำขาว                     ม.6/2
 โรงเรียนสอนการแสดงฟิตเนสเซเว่นแดนซ์ 
1.นายวรพงษ์                          โชคชัยสุวรรณ       ม.6/2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1.นางสาวอรสา                        มหาสาร                 ม.6/2
2.นางสาวภัทรานี                    รุ่งทวีผล                  ม.6/2
3.นางสาวชนากานต์                ศรีนาค                    ม.6/2
4.นายธีรพล                             ไตรศรีรักษ์             ม.6/3
5.นายเกรียงไกร                       โชคเสริมวงศ์         ม.6/3
6.นายสุรศักดิ์                           พลการ                   ม.6/3
7.นางสาววนัชพร                    เลิศเกียรติกุล          ม.6/3
8.นางสาวภัทรสุดา                  แก่นสาร                  ม.6/1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
1.นางสาวอริศรา                      โสภา                      ม.6/2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
1.นายสาคร                               ขจรศิริกุล              ม.6/3
2.นายกิตตินันท์                         วัดแผ่นลำ             ม.6/4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.นายศิวกร                                สุขสถิต                ม.6/3
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนตร์
1.นายทศพร                                ลิขิตชาญกิจ       ม.6/3
ศูนย์ฝึกอบรมการต้อนรับ Pimali หนองคาย-ไทย
1.นางสาวปิยธิดา                          ถาวร                 ม.6/4 
1.นายณัฐนนท์                          ปัญญา             ม.6/1
2.นางสาวขนิษฐา                     วิริยะพานิชชัย  ม.6/2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.นายณภัทร                            กิตติทรงทัพย์    ม.6/1
2.นายภัทรพล                          ยศพลสุธา         ม.6/1
3.นางสาวกัณฑพร                  ศรีวรวุฒิชัย       ม.6/1
4.นางสาวกิ่งฟาง                     เพิ่มตระกูล        ม.6/1
5.นายวิทยา                             วิทยานนท์         ม.6/2
6.นางสาวธนัชธรณ์                ฮ้อศิริมานนท์    ม.6/2
7.นางสาวยุวพร                      คุณารักษ์วงศ์     ม.6/2
8.นางสาวศศินันท์                   เกียงเอีย            ม.6/2
9.นางสาวศรุตา                       สิงห์ลี                ม.6/2
10.นางสาววิภาวี                     บุญชื่น              ม.6/2
11.นางสาวพิชาพร                 อาสานอก          ม.6/4

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
1.นางสาวฐิติภรณ์                วัชรรัตนากุล         ม.6/1
2.นางสาวณัฐสิมา                พจน์สมพงษ์ ม.6/1(ทุน)
3.นางสาวนัฐติยาภรณ์         สุทธิอาตร             ม.6/4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.นางสาวภัคจิรา                  คล้ายสิทธิ์             ม.6/1 (ศรีราชา)
2.นางสาวธมนวรรณ            คำพลับ                 ม.6/1 
(ศรีราชา)
3.นางสาวศรินทร์ประภา       เลี้ยงอยู่                ม.6/2
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
1.นางสาวพิชาพร                ตังกิจพรพิรุฬห์   ม.6/1
2.นางสาวพรวิมล                อังคณารุ่งรัตน์    ม.6/2
3.นางสาวสุชัญญา               หนูจุ้ย                 ม.6/2
4.นางสาวอารียา                  เพ่งพินิจธรรม    ม.6/3
5.นางสาวอภิรดี                   พลศรี                 ม.6/3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1.นางสาวชนาภา                ชูวิเศษวณิชย์       ม.6/1
2.นางสาววโรชา                  ดอยสุเทพ          ม.6/1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี     
1.นางสาวปณัชยา                ชาตะเคน            ม.6/1  
มหาวิทยาลัยบูรพา   
1.นางสาวภาณิชา                 แววดี                  ม.6/1
2.นายวงศ์ธร                         จันต๊ะหอม          ม.6/2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
1.นายพงศนัย                        ใจอุ่น  ม.6/2(อินเตอร์  )
2.นางสาวสุวนันท์                 ศลินศิริ              ม.6/2
3.นางสาวสุพรรษา                วงษ์สุวรรณ       ม.6/2
4.นายธนพงศ์                        รุ่งวัฒนากุล       ม.6/3
5.นายอิทธิพัทธ์                     มะเริงสิทธ์         ม.6/4
6.นางสาวสุมนา                    จันทราภิรมย์      ม.6/4
7.นางสาวอรอุมา                    ระวิโรจน์          ม.6/4
8.นางสาวณัฐณิชา              ลออพิสุทธิ์           ม.6/4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
1.นายอัจฉริยะ                    ภิรมย์เจียว          ม.6/3
2.นางสาวภิรมย์พร             พิมพรภิรมย์       ม.6/2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.นางสาวชวิศา                   บุ้นเฮี้ยน             ม.6/2
2.นางสาวภัชศมน                รัตนเชาว์พันธ์   ม.6/2
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์    
1.นางสาวมายด์                     โพธิ์กระสัง      ม.6/2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.นางสาวจารุวรรรณ             อุนนะใจ         ม.6/2
2.นายชานนท์                         ทองถนอม      ม.6/3
3.นายภานุพันธ์                       เกตุอรุณ         ม.6/3
4.นายธิปไตย                          ไกยะวณิชย์    ม.6/3
5.นางสาวลลิตา                       โพธิ์พา           ม.6/3
6.นายศุภศักดิ์                           บุรพลชัย        ม.6/4
มหาวิทยาลัยเนชั่น        
1.นางสาวปิยะดา                      ธนคูณทวี       ม.6/2 
 มหาวิทยาลัยสยาม
 1.นางสาวอรัญญา                   สอนจันทร์     ม.6/3
 2.นายนิรวิทย์                          นิรวิทธานนท์ ม.6/4
 3.นางสาวแพรพลอย               ปานดวง         ม.6/4
 4.นางสาวชนิษฐา                     วุฒิวรรรณ     ม.6/4
มหาวิทยาลัยธนบุรี   
1.นายสักกะริน                            วิเชียรพัมฒ์  ม.6/4
2.นางสาวศรัณย์พร                      แก้วเพชร์     ม.6/4
3.นางสาวจิราภรณ์                       โนนน้อย     ม.6/4