วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 3/2558

กำหนดการการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสุนทรียภาพ ครั้งที่ 3/2558 "60 ปี PMR พัฒนาทักษะแบบองค์รวม" 23 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรมอสเทสซอริสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี โรงเรียนพระแม่มารี

ในช่วงอายุ 3 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ การพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กทารกเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้อันนำสู่แรงบันดาลใจในการใส่ใจ และเฝ้าดู เพราะพัฒนาการอื่นๆ ในตัวเด็กอยู่ลุ่มลึกไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจน ในช่วงระยะนี้มอนเทสซอริเปรียบเด็กเป็นตัวอ่อนที่มีจิตวิญญาณ ส่วนช่วงระยะตัวอ่อนที่สองเป็นช่วงสามปีแรกของชีวิตที่ความรู้คิด เริ่มก่อตัวเมื่อเด็กได้รับรู้วัฒนธรรม และภาษานับจากลืมตาดูโลก อันเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพสังคม และแก่นของชีวิตรู้คิด ดังนั้นความเข้าใจต่อการพัฒนาการของเด็ก และการพัฒนาการของจิตมนุษย์จึงช่วยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สนองตอบความต้องการของเด็ก ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหว และการรับรู้เรื่องภาษา โรงเรียนพระแม่มารี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูกับการให้การศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการ และสนใจของเด็กแต่ละคน รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวคิดของมอนเทสซอริ ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ เป็นกิจกรรมที่เด็กมีประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้มีอิสระ เลือกกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง และมีระบบระเบียบวินัยในการทำกิจกรรมแต่ละอย่าง มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เด็กเลือก เด็กแต่ละคนได้พัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรมอนเทสซอริ ของโรงเรียนพระแม่มารี ได้รับการรับรองจากสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย (MAT)คณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจนจบหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญมอนเทสซอริ ด้านเด็กเล็ก จากประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง .