วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET

ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  O-NET

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556-2558
โรงเรียนพระแม่มารี